kat. B - ul. Buforowe 4E, kat. A - ul. Tyska 16
tel.: +48 604 426 218 tel.: +48 608 077 844
e-mail: kontakt@pierwszajazda.com.pl

Regulamin

 1. Kat. B wiek-osoba pełnoletnia lub osoba, która nie później niż 3 miesiące po dniu rozpoczęcia kursu skończy 18 lat.
 2. Kat. A1 wiek-16 lat lub osoba, która nie później niż 3 miesiące po dniu rozpoczęcia kursu skończy 16 lat.
 3. Kat. A2 wiek- 18 lat lub osoba, która nie później niż 3 miesiące po dniu rozpoczęcia kursu skończy 18 lat.
 4. Kat. A wiek – 24 lata, lub osoba która od co najmniej 2 lat posiada prawo jazdy Kat. A2.
 5. Wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 350zł, która przepada w przypadku dobrowolnej rezygnacji z kursu.
 6. Zapoznanie się z regulaminem OSK.

II. PRZEBIEG KURSU

A. Część teoretyczna

Szkolenie teoretyczne składa się z 30 godzin wykładów (1 godzina=45 minut).

W programie szkolenia 4 godzinny kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzony przez ratowników medycznych.

Uczestnicy kursu otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.

B. Część praktyczna

Szkolenie praktyczne składa się z 30 godzin przy kat. B i 20 godzin przy kat. A, A1, A2 (1 godzina jazdy=60 minut).

Szkolenie praktyczne rozpoczyna się w miejscu i o godzinie ustalonej wcześniej w biurze lub bezpośrednio z instruktorem prowadzącym.

Szkolenie praktyczne i teoretyczne kończy się egzaminem wewnętrznym przeprowadzonym zgodnie z zasadami egzaminu państwowego.

III. OPŁATY ZA KURS

 1. Cena kursu przedstawiona jest w cenniku umieszczonym w biurze OSK „Pierwsza Jazda” na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej w zakładce cennik.
 2. Cena kursu kat.B obejmuje 30 godzin teorii, 30 godzin jazd i komplet materiałów szkoleniowych.
 3. Cena kursu na kat A, A1 obejmuje 30 godzin teorii, 20 godzin jazd i materiały szkoleniowe.
 4. Cena kursu kat. B i kat A, A1 nie obejmuje opłaty za orzeczenie lekarskie; jest to opłata pobierana bezpośrednio przez lekarza przeprowadzającego badanie.
 5. Płatność za kurs może być rozłożona na raty.
 6. Opłaty mogą być regulowane gotówką w biurze OSK lub przelewem na konto.
 7. W zakładce cennik przedstawiamy tabele minimalnych rat i maksymalnych ilości godzin do wyjeżdżenia przy określonych wpłatach na kat. B, kat. A i A1.

IV. NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH PRAKTYCZNYCH

 1. Nieobecność na jazdach niezgłoszona dzień wcześniej do godziny 14 bezpośrednio u instruktora związana jest z opłatą.
 2. Opłata za 1 godzinę nieobecności wynosi 60zł.
 3. Opłata ta nie dotyczy uzasadnionych nieobecności.

V. ZAKOŃCZENIE KURSU

 1. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie wewnętrznym teoretycznym i praktycznym osoba szkolona otrzymuje komplet dokumentów uprawniających do ustalenia terminu egzaminu państwowego.
 2. Osoba szkolona nie może otrzymać dokumentów w sytuacji nie uregulowania opłaty za kurs.

VI. BRAK KONTAKTU ZE STRONY KURSANTA

W przypadku braku kontaktu ze strony kursanta OSK Pierwsza Jazda w okresie 6-ciu miesięcy od dnia rozpoczęcia kursu bądź ostatnich odbytych zajęć jest traktowane jako dobrowolna rezygnacja z kursu. Skutkuje to przepadnięciem uiszczonej wpłaty.

VII REZYGNACJA Z KURSU:

W przypadku rezygnacji Kursanta w trakcie rozpoczętego szkolenia od opłaty za kurs potrącana jest kwota 300,00PLN tytułem poniesionych przez OSK kosztów wstępnych. Pozostała kwota dzielona jest przez ilość godzin praktycznych (według danej kategorii prawa jazdy), co daje wartość jednej godziny zajęć praktycznych. Wartość tą mnoży się przez ilość niewykorzystanych godzin części praktycznej kursu, co daje kwotę do zwrotu dla Kursanta.